วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

สถานการณ์ข้อมูล การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559

สถานการณ์ข้อมูล การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559
1.       ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน  Polio3 เปรียบเทียบ รายเขตบริการสุขภาพ

  
2.       ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1,DTP3-HB3,Polio,MMR  เปรียบเทียบ รายจังหวัดในเขต 93.       ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1,DTP3-HB3,Polio,MMR  เปรียบเทียบ รายอำเภอ

4.       ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน OPV3 เปรียบเทียบ รายอำเภอ


5.       ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน OPV3 รายอำเภอ เปรียบเทียบ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2559

6.        ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน  BCG, HBV1,DTP3-HB3,Polio,MMR  เปรียบเทียบราย ปีงบประมาณ 2556 - 2559
การส่งข้อมูล 43 แฟ้มปีงบประมาณ 2559
การส่งข้อมูลของสถานบริการทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ ส่งข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน เมษายน  2559
 
การบันทึกข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข มีการบันทึกเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 77.14 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นครบถ้วนร้อยละร้อย ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2559